مگس فاضلاب

اطلاعات عمومی

همچنین به عنوان مگس فاضلاب ، مگس طویله ، مگس بطری سبز،مگس گوشت خوار معروف است
این مگسها لاشه خور هایی هستند که جذب مکانهای مرطوب و کثیف می شوند تا هم تخم گذاری کنند و هم غذابخورند.
کجا زاد و ولد می کنند

این مگس در جاهای های مختلف ، از کودهای گیاهی ، کمپوست زباله گرفته تا لاشه حیوانات تخم ریزی می کنند.

از شما چه می خواهند؟؟
این مگس به بوی غذا جذب می شوند.

چرا آنها مشکل ساز می شوند؟؟؟
همانطور که آنها درحال تغذیه کردن هستند این مگس می تواند میکروب و کثافت موجود در بدن خود را هر جا که می نشیند منتشر کند.
آنها در اطراف غذا به خصوص در آشپزخانه و اتاق نشیمن درحال پرواز کردن و گشت زنی ، باعث ابجاد مزاحمت می شوند

نکات و ترفندها
محکم پوشش سطل زباله زباله ظروف و کیسه زباله را مهر و موم
زباله ها را بطور مرتب بیرون ببرید.
درب و پنجره را باز نگذارید تا از ورودمگس جلوگیری کنید.
نمایش برای حفره ها و لبه های سست است که مگس را وارد کنید ممکن است اجازه می دهد بازرسی
میوه ها و سبزیجات بیش از حد رسیده را دور بریزید.
همه مواد مرطوب که مگس ها، به خصوص در مناطق نزدیک به خانه از بین ببرید.
از یک دروه روش مبارزه با استفاده از اسپری مگس کش تار و مار استفاده نمایید.