موریانه

اطلاعات عمومی
موریانه اغلب با انبوه مورچه ها اشتباه گرفته می شوند اما موریانه بال روشنی دارندکه بسیار بلند تر از تر از بدنشان است
موریانه ها کمر پهنی دارند در حالی که مورچه ها کمر باریکی دارند
کجا لانه می گذارند

موریانه زیرزمینی در خاک بخاطر رطوبتشان لانه می گذارند و بدنبال چوب بالای سطح زمین می آیند.
آنها اغلب برای محافظت خود از کم آبی با استفاده از “لوله های گلی” مسیر های متقاطع می سازند.
موریانه های چوب خشک در چوب لانه می کنند. آنها می تواننددر در پایه های خانه ، تیر عرضی طاق ، مبلمان و حتی کتاب لانه بسازند و برای مرطوب شدن به خاک برگردند.