مورچه های نجار

اطلاعات کلی

مورچه های نجار در داخل چوب به زندگی می کنند البته برای گسترش مستعمرات خود و نه برای خوردن چوب
این مورچه ها دارای فک بزرگ و قدرتمند هستند و اگر احساس خطر بکنند گاز می گیرند.

کجا لانه سازی می کنند

مورچه های نجار معمولا مستعمرات خود را داخل خانه می سازند .در حفره دیوار شیروانی های آسیب دیده و یا بخشهای چوبی فاسد شده.
مستعمرات مورچه های نجار معمولا در فضای باز در چوبهای جنگلی ، تنه درختان ، ناودان و زیر طاق, زیر سقف دیده می شود
برای یافتن ای نوع مورچه ها بدنبال سوراخ هایی بگردید که در اطرافشان کمی از خاک اره وجود دارد و مورچه ها به داخل و خارج آن تردد می کنند. این نشانه ای است که مستعمره شان در همین نزدیکی هاست.