مورچه های تپه ساز

اطلاعات کلی

این تپه ها در خاک توسط مورچه ها ی کارگر با حفاری و کند و کاو خاک ساخته می شوند .
بیشتر این مورچه ها بی آزار هستند و نیش نمی زنند.
کجا لانه سازی می کنند

لانه ها معمولا در اطراف خانه شما و حیاط ساخته میشوند و بطور معمول تمام سبزه های اطراف کولونی را از بین می برند
مورچه هایی که شما در بیرون می بیننید گاهی اوقات به دنبال غذا و آب به داخل می آیند

از شما چه می خواهند

مواد غذایی ، خرده ریز های خوراکی و غیره.

نکات و ترفندها

خرده های (چوب، سنگ، سخره ها) را که در اطراف پایه خانه خود را هستند را از بین ببرید زیرا ممکن است به ساخت کولونی های آنها کمک کند.
هر نقطه مانند حفره های دیوارها، ترکها و شکافها را که ممکن است نقاط ورود و خروج مورچه ها باشد را ببندید.
از یک دروه روش مبارزه با استفاده از اسپری حشره کش تار و مار استفاده نمایید.

حضور مورچه های نجار می تواند نشانه ای از مشکلات آب یا رطوبت در سقف، ناودان، ایوان، عرشه، طبقه، یا دیوار
مستعمره بزرگ هستند که درمان نشود می تواند به عنوان مخرب به خانه به عنوان موریانه

نکات و ترفندها

محل نشت آب را شناسایی و تعمیرنمایید زیرا سبب ایجاد محیط مرطوبتی میشود که آنها برای زندگی ترجیح می دهند.
بدنه یا قسمتهایی از درخت را که به خانه تان چسبیده را جداکنید یا ببرید به خصوص زیر سقف و شیروانی – مورچه ها از این نقاط اتصال برای ورود به خانه استفاده می کنند.
درختان کهنه اطراف خانه و کنده ها را تا شعاع 1.5 متری از بین ببرید اینها نقاط مناسبی برای شروع ساخت مستعمرات جدید است .
چوب ها را دور از خانه انبار کنید
خرده های (چوب، سنگ، سخره ها) را که در اطراف پایه خانه خود را هستند را از بین ببرید زیرا ممکن است به ساخت کولونی های آنها کمک کند.
درختان قدیمی تر با دقت برای یافتن نشانه هایی از مستعمرات بازرسی نمایید.
از یک دروه روش مبارزه با استفاده از اسپری حشره کش تار و مار استفاده نمایید.