کمپین مجازی سوسک ممنوع برای محصول تارومار

ایونت مجازی سوسک ممنوع در آبانماه ۱۳۹۷، در اینستاگرام تارو مار برگزار شد. این کمپین با هدف معرفی بیشتز محصول طعمه و افزایش دنبال کنندگان تار و مار در اینستاگرام طراحی شد و در پایان به ۵ نفر از کسانیکه به سوالات کمپین در رابطه با محصول طمعه پاسخ صحیح داده بودند جوایز اهدا شد.