اسپری سوسک کش بسیار قوی تریگری

ویژگی ها:

6 ماه محافظت
اثر بسیار فوری
با فرمول پیشرفته

اسپری سوسک کش بسیار قوی تریگری تارومار با فرمول فوق پیشرفته، با قدرت پاشش و نفوذ زیاد در پناهگاه و لانه حشرات خزنده مانند سوسک، مورچه، کک، بید و عنکبوت نفوذ کرده و آنها را از بین میبرد.
اسپری سوسک کش بسیارقوی تریگری تارومار در مسیر تجمع و تردد حشرات خزنده مانند بالکن، درز پنجره و راهروها قابل استفاده بوده و تا ۶ ماه محافظت و ماندگاری دارد.